Diego Boneta Poses Shirtless with Bikini-Clad Fans in Miami