Kim Kardashian Debuts Shorter Do

Antonio Martinez | June 14, 2011 - 7:39 pm